25. jubilejní sezona
DOTKNI SE ZVUKU
vyhledat

Všeobecné obchodní podmínky PKF – Prague Philharmonia o.p.s.

 

I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1 „PKF – Prague Philharmonia, o.p.s.“ (dále jen Společnost PKF) je obecně prospěšnou společností se sídlem Husova 241/718, 110 00 Praha 1, IČ: 64947602, zapsanou v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 2.

1.2 Společnost PKF je pořadatelem následujících koncertních sezon v Praze: Orchestrálního cyklu A, Komorního cyklu K, cyklu Krása dneška S, cyklu koncertů pro děti D/E, koncertů pro školy a mimořádných koncertů (dále jen Koncerty PKF), a to v místech určených pro provozování hudebně kulturních akcí.

1.3 „Zákazník” je subjekt, který se Společností PKF uzavřel kupní smlouvu, kterou si zakoupí abonentní vstupenku, jednotlivou vstupenku nebo dárkovou poukázku na koncertní nebo jiné představení pořádané Společností PKF v pokladně PKF – Prague Philharmonia (Husova 241/718, Praha 1), ve smluvních pokladnách a informačních centrech nebo prostřednictvím internetu na stránkách www.pkf.cz nebo www.praguephilharmonia.com.

1.4 „Běžná vstupenka” je vstupenka tištěná v pokladně PKF – Prague Philharmonia a v místech pro tištění vstupenek určených.

1.5 „eVstupenka” je vstupenka vybavená číselným čárovým kódem, kterou zákazník obdrží ve formátu PDF pro vlastní vytištění na tiskárně nebo ji ve formě SMS obdrží na svůj mobilní telefon, a to vždy po objednání a úhradě vstupenky přes internet.

1.6. „Dárková poukázka“ je kupón vybavený číselným čárovým kódem, který zákazník obdrží ve formátu PDF pro vlastní vytištění na tiskárně vždy po objednání a úhradě kupónu přes internet, nebo tištěný v pokladně PKF – Prague Philharmonia.

1.7. Zákazník souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze všeobecných obchodních podmínek platná v den provedení platby kupní ceny vstupenky. Pro případ porušení všeobecných obchodních podmínek ze strany zákazníka (zejména ust. čl. 7.5 zákaz předprodeje) si Společnost PKF vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, zrušit rezervaci vstupenek, uplatnit nárok na náhradu majetkové i nemajetkové újmy, přijmout opatření a uplatnit příslušné nároky, které vzniknou porušením všeobecných obchodních podmínek ve smyslu příslušné právní úpravy.

II. Zakoupení vstupenky

2.1 Zákazník může zakoupit vstupenky na Koncerty PKF na pokladně a zaplatit je v hotovosti nebo platební kartou, a to po předchozí internetové rezervaci nebo bez předchozí internetové rezervace nebo prostřednictvím internetu, a zaplatit následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron resp. prostřednictvím platebního systému GP webpay, nebo po předchozí rezervaci zaplatit bankovním převodem v měně CZK.

III. Nákup a platba vstupenek zakoupených přes internet (e-vstupenka)

3.1 Koupit e-vstupenku lze nejpozději 80 minut před začátkem požadovaného představení. Poté může Zákazník koupit pouze zbývající běžnou vstupenku na večerní pokladně před přestavením.

3.2 Při koupi zlevněné e-vstupenky (studentská, ISIC, ZTP, senior, dítě) je nutné při vstupu kontrole vstupenek předložit platný doklad opravňující držitele ke slevě. V případě, že Zákazník neprokáže nárok na slevu, má po něm Společnost PKF právo žádat doplatek do plné ceny.

3.3 Na každé představení lze zakoupit v jedné transakci maximálně 8 vstupenek.

3.4 Při zakoupení e-vstupenky není Zákazníkovi účtován žádný manipulační poplatek nad rámec aktuální ceny vstupenky.

3.5 Po kompletním vyplnění objednávky e-vstupenky se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení a je cenou konečnou, tj. včetně případných poskytovaných slev.

3.6 Následně po uzavření objednávky e-vstupenky je Zákazník přesměrován do zabezpečené platební brány GP webpay, prostřednictvím které provede úhradu.

3.7 Zákazník prostřednictvím platební brány GP webpay zadá veškeré údaje potřebné pro úhradu kupní ceny požadované vstupenky.

3.8 Společnost PKF neodpovídá za průběh platby v platební bráně GP webpay.

3.9 Po úhradě kupní ceny e-vstupenky a úspěšném dokončení objednávky je Zákazníkovi zaslána emailová zpráva tzv. „Konečná rekapitulace“, která obsahuje údaje o zakoupených vstupenkách. Tato „Konečná rekapitulace“ nenahrazuje běžnou vstupenku nebo e-vstupenku.

3.10 V případě, že je Zákazník registrován, může následně e-vstupenku v tištěné formě získat po opětovném přihlášení do systému pod stejným uživatelským jménem a heslem z přehledu svých objednávek. Při nákupu bez registrace je klientovi e-vstupenka zaslána na Zákazníkem udaný kontaktní e-mailový účet.

3.11 V případě, že zákazník zadá chybné údaje nebo se vyskytnou technické problémy na straně poskytovatele internetových či telekomunikačních služeb, neručí Společnost PKF za nedoručení e-vstupenky ve formě SMS zprávy.

3.12 Číselné čárové kódy na e-vstupence lze sejmout čtecím zařízením při vstupu do sálu pouze jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předložení číselného čárového kódu v podobě tištěné nebo SMS v mobilním telefonu nebude k takto předložené e-vstupence přihlíženo a Zákazníkovi nebude povolen vstup do sálu.

3.13 Společnost PKF neodpovídá za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním e-vstupenky. Její padělání je trestné. eVstupenka je neplatná, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

IV. Internetová rezervace vstupenek

4.1 Společnost PKF umožňuje Zákazníkovi provedení internetové rezervace vstupenek na vybraná představení dle svého uvážení.

4.2 V případě provedení internetové rezervace vstupenek Zákazník volí požadované představení, jeho čas, konkrétní místa v sále, kategorii zákazníka a způsob doručení a zaplacení vstupenek.

4.3 Zákazník po provedení rezervace obdrží emailovou zprávu, tzv. „Konečnou rekapitulaci“, která obsahuje unikátní číslo provedené rezervace, a v případě volby převzetí vstupenek na pokladně je zde nahlásí. Na jejím základě obsluha pokladny zákazníkovi prodá příslušné rezervované vstupenky.

4.4 Všechny nezaplacené rezervace, u kterých neuplynula doba platnosti, musí být Zákazníkem vyzvednuty na pokladně před začátkem představení minimálně 30 minut před začátkem koncertu. V případě, že si zákazník vstupenky nevyzvedne dle těchto pokynů, je Společnost PKF oprávněna prodat vstupenky jinému zákazníkovi. Opakovaná rezervace je zakázána.

4.5 Společnost PKF si vyhrazuje právo zrušit opakovanou rezervaci vstupenek (ust. čl. 4.4).

4.6 Společnost PKF si vyhrazuje právo nabízet na vybrané koncerty vstupenky jen v režimu přímého prodeje tj. bez rezervací.

4.7 Společnost PKF neodpovídá za chybné údaje zadané zákazníkem při uzavírání internetových rezervací (datum, čas, představení, místa v sále).   

V. Hromadné objednávky

5.1 Hromadnou objednávkou se rozumí nákup více než 8 vstupenek na jednu akci.

5.2. Hromadné objednávky nelze realizovat on-line, ale pouze e-mailem na adresu vstupenky@pkf.cz nejpozději 3 týdny před datem konání požadovaného koncertu. Písemné objednávky jsou závazné. Za písemnou objednávku se považuje i objednávka prostřednictvím elektronické pošty (e-mail).

5.3. Úhrada vstupenek je možná pouze bankovním převodem na základě zálohové faktury se splatností 14 dní. Po vystavení zálohové faktury již nelze měnit počet a cenovou kategorii vstupenek a termín koncertu. Při neuhrazení zálohové faktury ve stanovené době splatnosti se rezervace vstupenek neprodlužuje a automaticky propadá. Při formě doručení vstupenek poštou je k ceně vstupenek připočítán manipulační poplatek za poštovné a balné.

5.4. Společnost PKF si vyhrazuje právo limitovat počet zakoupených a rezervovaných vstupenek na koncert.

5.5. Není-li v čl. 5 „Hromadné objednávky“ stanoveno jinak, řídí se dále vztah mezi Společností PKF a Zákazníkem ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek.

VI. Dárkové poukazy

6.1. Dárkový poukaz lze zakoupit on-line nebo v pokladně PKF – Prague Philharmonia.

6.2. Dárkový poukaz nelze uplatnit telefonicky, pouze on-line nebo v pokladně PKF – Prague Philharmonia.

6.3. Dárkový poukaz se uplatňuje na celý nákup.

6.4. Dárkový poukaz lze uplatnit pouze jednou. Nevyčerpaný kredit není možné vracet, ani ho využít na další nákup.

6.5. Dárkový poukaz lze uplatnit pouze na aktuálně dostupná sedadla.

6.6. Dárkový poukaz má omezenou dobu platnosti. Platnost dárkového poukazu se řídí datem uvedeným na Dárkovém poukazu.

VII. Ostatní podmínky

7.1 Zákazník dokládá při kontrole vstupenek buď platnou běžnou vstupenku nebo e-vstupenku s číselným čárovým kódem ve formě SMS nebo PDF v mobilním telefonu či tištěnou z PDF souboru. Uvedené čárové kódy jsou při vstupu zkontrolovány čtecím zařízením.

7.2 Zákazník je oprávněn obsadit pouze místo určené vstupenkou. Dostaví-li se Zákazník po zahájení koncertu, je pořadatel oprávněn usadit ho na jiné místo, než na místo určené vstupenkou.

7.3 Platnou vstupenku je Zákazník povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy představení. V případě ztráty vstupenky kdekoliv v placené zóně místa konání koncertu může být Zákazník požádán o opuštění prostor bez jakékoliv náhrady.

7.4 Zakoupením běžné vstupenky nebo e-vstupenky Zákazník souhlasí s dodržováním Návštěvního a provozního řádu po celou dobu pobytu v místech určených pro provozování koncertů, kde je vyvěšen.

7.5. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s pořizováním a uveřejněním audiovizuálních záznamů z akce, které mohou zachycovat účastníky akce a obecenstvo.

7.6. Nákup a blokace vstupenek za účelem dalšího prodeje 3. osobám nebo jakýkoliv jiný způsob přeprodeje vstupenek Zákazníkem bez písemného souhlasu Společnosti PKF je striktně zakázán. 

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1 Zákazník dává nákupem e-vstupenky nebo rezervací běžné vstupenky přes internet Společnosti PKF v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace prodeje e-vstupenky nebo realizace rezervace běžné vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu neurčitou. Zákazník může tento souhlas dodatečně odvolat písemným sdělením doručeným společnosti. Společnost PKF garantuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny, budou užívány pouze pro účely Společnosti PKF a budou zpracovány prostřednictvím společnosti Perfect System,a.s. v rezervačním systému Colosseum.

8.2 V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v registračním formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Společnosti PKF.

8.3 Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny e-vstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Společnost PKF nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

IX. Reklamační podmínky

9.1 Z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837, písmeno j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit, a to ani při online nákupu, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje (účast na koncertu), je poskytováno v určeném termínu.

9.2 Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat.

9.3 Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.

9.4 V případě, že Zákazníkovi bude po provedení platby vstupenek pomocí platební karty na pokladně či při nákupu v internetovém obchodě Společnosti PKF odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou Zákazník použil k platbě za vstupenky.

9.5 Změna programu a účinkujících vyhrazena.

9.6 Dojde-li bez náhrady ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil běžnou vstupenku nebo e-vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné za těchto podmínek: a) pokud byla vstupenka zakoupena v pokladně PKF či v smluvních pokladnách, bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil. Vztahuje se i na rezervace s platbou v pokladně zakoupené přes internet. b) pokud se jedná o e-vstupenku (zakoupenou přes internet), bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace způsobem, kterým byla e-vstupenka Zákazníkem uhrazena. 

X. Závěrečná ustanovení

10.1 Během koncertů platí zákaz fotografování a pořizování jakýchkoli audio či video záznamů.

10.2 Pozdě příchozí jsou usazováni do hlediště podle pokynů hledištního personálu. Přímý vstup do hlediště po začátku koncertu není možný.

10.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi Společností PKF a Zákazníkem.

10.4 Společnost PKF si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a účinnost Společnost PKF zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.pkf.cz.

10.5 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. května 2017.

Kontaktní informace:
PKF – Prague PhilharmoniaHusova 7, 110 00 Praha 1 

Zákaznická linka: +420 224 267 644, pkf@pkf.cz

V Praze dne 1. května 2017 

PKF – Prague Philharmonia, o.p.s.

za podpory
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner