Orchestrální akademie

Orchestrální akademie

Orchestrální akademie PKF – Prague Philharmonia vznikla v roce 2008
jako vůbec první projekt tohoto typu v České republice. Po úspěšném prvním ročníku se z důvodu ohromného zájmu původní počet studentů akademie rozšířil na současných dvanáct až čtrnáct členů. 

Jejím cílem je hledat talentované studenty hudebních škol či jejich absolventy a poskytnout jim praktické zkušenosti v oblasti orchestrální hry.

Tento projekt umožňuje mladým talentovaným hudebníkům získat kvalitní orchestrální praxi a orchestru plnohodnotně rozšířit jeho řadyo mladé talentované hudebníky.  

Někteří členové Orchestrální akademie se v roce 2009 zúčastnili unikátního projektu YouTube Symphony Orchestra a dva z nich, Jakub Fišer a Ondřej Martinovský, společně s dalšími devadesáti vybranými hudebníky z celého světa, vystoupili pod vedením dirigenta M. Tilsona Thomase v newyorské Carnegie Hall. I tato skutečnost dokazuje výjimečnost a užitečnost Orchestrální akademie PKF – Prague Philharmonia pro její členy.

KOMU JE PROJEKT URČEN
Orchestrální akademie PKF – Prague Philharmonia je určena především studentům středních a vysokých hudebních škol, ale i absolventům, jejichž dosažené hudební vzdělání je završeno maturitou či absolutoriem středoškolské nebo vysokoškolské úrovně v ČR nebo v zahraničí, kteří mají umělecké předpoklady k působení v PKF – Prague Philharmonia nebo v jiném orchestru obdobných kvalit. Orchestrální akademie je organizována prostřednictvím PKF – Prague Philharmonia, o.p.s.  Tento jednoletý kurz je určen pro hudebníky z ČR, států EU a dalších zemí ve věku od 18 do 30 let. Členství a s ním spojené stipendium je možné získat maximálně třikrát.  

ROČNÍ STIPENDIUM
Možnost působit v Orchestrální akademii PKF – Prague Philharmonia a získat roční stipendium mají uchazeči na základě konkurzu rozhodnutím PKF – Prague Philharmonia. Po dobu trvání kurzu projdou studenti uceleným vzdělávacím programem, který zahrnuje individuální výuku partů pod vedením koncertních mistrů a vedoucích hráčů PKF – Prague Philharmonia, zároveň absolvují orchestrální praxi ve formě umělecké účasti na projektech PKF – Prague Philharmonia na domácích pódiích i v zahraničí, na koncertech komorní a soudobé hudby, při natáčení CD a během řady dalších aktivit, jako jsou semináře se sólisty, dirigenty či jinými hostujícími mezinárodně uznávanými umělci.

V roce 2016 se projekt Orchestrální akademie uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Řízení letového provozu České republiky. Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.

Stipendium a další benefity

Stipendium
Členství v Orchestrální akademii PKF je ze strany studentů bezplatné; PKF hradí studentům školné a uděluje stipendium. V sezoně 2015-2016 činí celková výše stipendia jednoho studenta 40 000,- CZK / 10 měsíců (rozděleno do měsíčních plateb); PKF je oprávněna výši stipendia ze závažných důvodů změnit. Vyplácení stipendia je podmíněno aktivní účastí na kurzu a podmínkami PKF.

Další benefity
PKF může studentům nabídnout účast na studiovém natáčení; v takovém případě má student nárok na honorář. Honorována je také účast člena orchestrální akademie na jiných projektech PKF (např. koncerty abonentních cyklů K nebo S). Mimo rámec povinné orchestrální praxe a při naplnění uměleckého standardu může být člen akademie osloven k další spolupráci s PKF jako výpomoc.

PKF neposkytuje studentům orchestrální akademie ubytování v Praze, ani nehradí jakékoliv náklady s ním spojené či náklady na individuální dopravu do místa sídla PKF. Členství v akademii rovněž nezahrnuje nárok na volný vstup do prostor PKF, poskytnutí koncertního oděvu nebo finanční kompenzace za používání vlastního oděvu, poskytnutí nástroje či jeho součástí v majetku PKF (či Nadace PKF) nebo finanční kompenzace za používání nástroje vlastního.

Vstupní podmínky

Kvalifikace
Hudebníci z ČR, států EU a dalších zemí, kteří k 1. září v roce započetí kurzu dovršili 18. a nepřekročili 30. rok věku a jejichž dosažené hudební vzdělání je završeno maturitou či absolutoriem středoškolské nebo vysokoškolské úrovně v ČR nebo v zahraničí. PKF nemůže zařídit pobytové a jiné formality spojené s účastí umělce na kurzu.

Výběrové řízení
Uchazeči o kurz Orchestrální akademie PKF jsou vybíráni na základě konkurzu vyhlášeném PKF - Prague Philharmonia rozhodnutím PKF; PKF není povinna místo, na nějž je konkurz vypsán, obsadit ani není povinna projekt OAPKF zrealizovat. Kurz může být ze strany PKF ukončen, ukáže-li se nezájem studenta nebo vyjde-li najevo, že student nesplňuje umělecká kritéria PKF. Pokud uchazeč již kurz OAPKF absolvoval a pokud je vypsáno volné místo pro daný nástroj i na následující sezonu, může se přihlásit do výběrového řízení (maximálně může OA absolvovat třikrát). Omezením pro vstup do akademie také zůstává horní věkový limit.

Přihlášky
Pro přihlášení do konkurzu do Orchestrální akademie není vydán formulář. O konkurzech do dalšího ročníku informuje PKF - Prague Philharmonia s dostatečným předstihem na webu a na Facebooku.